Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Een deel van de stadsdijken in Zwolle voldoet niet aan de normeringen conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI 2017).

Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Een deel van de stadsdijken in Zwolle voldoet niet aan de normeringen conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI 2017).

Projectopdracht

Een deel van de stadsdijken in Zwolle voldoet niet aan de normeringen conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI 2017). Deze keringen zijn gelegen aan het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte water. Zoals alle primaire waterkeringen in Nederland, dienen ook deze waterkeringen uiterlijk in 2050 te voldoen aan de gestelde normering in de Waterwet. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) heeft hiertoe een 2-fasencontract aanbesteed (Planuitwerkingsfase en Realisatiefase).

Projectinformatie

Periode: 2019-2022
Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta)

Betrokken TAUW professionals:

  • Coen Riemslag
  • Arjen van der Linde
  • Lisa de Gee
  • Johan Labordus
  • Renate van Bemmelen
  • Lex Bekker
  • Anne-Krijn Piersma
  • + 45 overige TAUWers

Over het project

De ‘Dijkzone Alliantie’ waar TAUW deel van uitmaakt heeft de opdracht gekregen om de planuitwerkingsfase in gezamenlijkheid met het waterschap uit te voeren. Het waterschap en de Dijkzone alliantie werken gezamenlijk onder de noemer ‘Dijkteam Zwolle’. TAUW verzorgt binnen de samenwerking momenteel een breed aantal diensten. In het bijzonder noemen we hier het opstellen van het ontwerp, het vergunningenmanagement en een groot deel van het omgevingsmanagement.

Samenwerkingen

Bijzonder aan deze opdracht is dat Stadsdijken Zwolle het eerste echte grote HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) project is voor het Waterschap dat zij bovendien in de vorm van een 2-fasencontract op de markt hebben gezet.

De samenwerkingsvorm (contractvorm) is gekozen omwille van maximale voorspelbaarheid en een minimaal risico in de realisatiefase. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd en besluitvorming vindt plaats op basis van consent. Alle werkzaamheden en gekoppelde boekhouding vindt plaats in volledige openheid en transparantie.

Het eindresultaat

Het verbeteren van de Stadsdijken was een uitdagende klus zo midden in de stad. Het dijktraject loopt via de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater, van de Spooldersluis tot aan de monding van de Vecht. De waterkering loopt langs een benzine-opslag en de Scania-fabriek in het industriegebied Voorst via de wijk Holtenbroek naar het noordelijk gelegen landelijk gebied Westerveld, met waardevol natuurgebied. Het project kent een groot aantal stakeholders, waaronder het waterschap, de gemeente, bedrijven en omwonenden.

Binnen het ontwerpproces had TAUW de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het Definitief ontwerp (DO) en het verkrijgen van de hoofdvergunningen. Ontwerploop 1 is in 2020 afgerond met een door het waterschapsbestuur goedgekeurd VO. Ontwerploop 2 is in 2023 afgerond met een door het waterschapsbestuur en provincie goedgekeurd definitief ontwerp en projectplan waterwet. Daarmee is een groen licht gegeven voor de uitvoering van de dijkverbetering van de Stadsdijken

WDO Delta: “Het project stadsdijken Zwolle is bijzonder, omdat het gaat om stedelijk gebied, wat vraagt om meer afstemming met de omgeving en een diversiteit aan partijen. Het dijkversterkingsproject loopt over een traject van 7,5 kilometer, van bedrijventerrein via de woonwijk Holtenbroek naar het landelijke Westerveld. Het bestuur heeft het Voorlopig Ontwerp nu vastgesteld. En in het najaar van 2020 hebben we dit Voorlopig Ontwerp ook toegelicht aan diverse belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven en overheden. Door vanaf het begin de krachten te bundelen, verwachten we zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt beter in de hand te houden. Door met elkaar het gesprek aan te gaan houdt Zwolle niet alleen in de toekomst droge voeten, maar draagt de nieuwe dijk ook bij aan verbinding tussen mensen, natuur en water.”

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.