Systeemgericht advies en bodemonderzoek
stikstofgevoelig habitattype landgoed Junne

Een eerste verkenning van de mogelijkheden om op een aantal percelen van Landgoed Junne stikstofgevoelige habitats te realiseren.

Systeemgericht advies en bodemonderzoek
stikstofgevoelig habitattype landgoed Junne

Een eerste verkenning van de mogelijkheden om op een aantal percelen van Landgoed Junne stikstofgevoelige habitats te realiseren.

Projectopdracht

TAUW heeft voor Staatsbosbeheer diverse onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in welke stikstofgevoelige habitattypen ontwikkeld kunnen worden op enkele percelen op Landgoed Junne.

Dit project betreft een eerste verkenning van de mogelijkheden om op een aantal percelen van Landgoed Junne stikstofgevoelige habitats te realiseren. Daarnaast wordt geadviseerd welke maatregelen nodig zijn om tot die habitats te komen.

Dit doen wij door de abiotische omstandigheden (inclusief rivierdynamiek) in het gebied inzichtelijk te maken.

Projectinformatie

Periode: augustus – november 2021
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer (regio zuid)

Betrokken TAUW adviseurs:

  • Linda van der Toorn
  • Koort Verveld
  • Annerieke Bouwman
  • Tobias Praamstra

Over het project

Er zijn drie onderzoeken uitgevoerd, gericht op bodem, oppervlaktewater en grondwater. Na het uitvoeren van de onderzoeken hebben onze specialisten per discipline de uitkomsten beoordeeld.

Op basis van de onderzoeksresultaten en hun expert judgement ontstaat een beeld van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van stikstofgevoelige habitattypen.

Om de bodem goed in beeld te krijgen, zijn de bodemhorizontprofielen beschreven en analyses uitgevoerd naar o.a. stikstof, koolstof (C/N-ratio en C/OS-verhouding) en fosfaat. Deze bodemgegevens vormen een belangrijke input voor de systeemanalyse waarop het toekomstige landgebruik en de benodigde natuurherstelmaatregelen is gebaseerd.

Samenwerking

Tijdens dit project hebben de experts van TAUW voor de teams bodem, water en ontwikkeling landelijk gebied nauw samen gewerkt, in constante afstemming met de opdrachtgevers:

  • ASR
  • Landgoed Junne
  • Staatsbosbeheer
 

Dit is een mooi voorbeeld van hoe verbreding in het bodemwerkveld kan plaatsvinden door over de vakgebieden heen samen te werken.

"In het kader van de Pilot Natuurbank heeft TAUW voor een locatie in Overijssel een gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. Lokale gebiedskennis en de goede relatie met de grondeigenaar heeft geleid tot een efficiënte aanpak. Het onderzoek is de basis voor verdere planuitwerking in de toekomst."

Projectresultaat

De opgestelde rapportage is per deelgebied opgewerkt tot een praktisch ingestoken advies op maat.

Hieruit blijkt welke habitattypen op welke locatie tot ontwikkeling kunnen worden gebracht en welke inrichtingsmaatregelen daarvoor nodig zijn.

Met betrekking tot de bodem is onder andere geadviseerd om de voedselrijke A-horizont (toplaag) te verwijderen om een passende habitat voor de beoogde vegetatie te realiseren.

Vind je dit interessant?

Lees dan lekker verder met vergelijkbare artikelen!

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.