BODEMPROJECT kosovo
Greening Land Project

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

BODEMPROJECT kosovo
Greening Land Project

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

Projectinformatie

Periode: januari 2020 tot mei 2020
Opdrachtgever: Wereldbank

Betrokken TAUW Consultants:

 • Guido van de Coterlet
 • Ilona van der Kroef
 • Jan van Tol
 • Marcel Vrijenhoek
 • Boudewijn van Ardenne

De projectopdracht

De Wereldbank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project in Kosovo geïnitieerd. De taken gerelateerd aan dit project waren:

 • Taak 1: Ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd op basis van locatieonderzoek en risicobeoordeling voor de KEK-site
 • Taak 2: Milieu- en sociale effectbeoordeling voor het KEK-terrein
 • Taak 3: Maak een site-informatierapport voor nog eens 2 potentiële sites De KEK (Kosovo Energetic Corporation) deklaagstortplaats en opgevulde mijngalerij was de eerste demonstratielocatie van het project over hoe verontreinigde grond moet worden beheerd in overeenstemming met internationale goede praktijken op het gebied van duurzaam risicogebaseerd landbeheer. 
 

De KEK-site omvat een opgevuld mijngebied van 100 hectare en een deklaagstortplaats bestaande uit afzettingen die zijn verwijderd voor toegang tot bruinkool in dagbouw, gelegen tussen de gemeenten Obiliq, Fush Kosova en Pristina.

De topografie van de deklaag bestond uit talrijke heuvels. De opgevulde mijngangen werden gebruikt voor de berging van teer uit de vergassing van bruinkool. Ten zuiden van de deklaag waren een percolatievijver en een stortplaats aanwezig.

Daarnaast was de verwachting dat de as atmosferisch was neergeslagen als gevolg van de naburige asstortplaats. Het algemene doel was om de site te ontwikkelen tot een stadspark.

Uitgevoerde diensten

 • Beoordeling van de locatie van de stortplaats van 100 hectare deklaag van open bruinkoolwinning
 • Constructie van een digitaal terreinmodel van de 100 hectare grote deklaag met behulp van dronetechnologie
 • Locatieonderzoek van de deklaagstortplaats, inclusief meer dan 100 boringen en meerdere diepe peilbuizen
 • Locatieonderzoek met behulp van XRF om de kwaliteit van de bovengrond te beoordelen
 • Chemisch-analytisch onderzoek van bodem-, grondwater-, sediment- en oppervlaktewatermonsters ter beoordeling van zaken als persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) (bijv. PCDD/F, PCB’s), zware metalen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, fenolverbindingen)
 • Risicobeoordeling van de overbelastingslocatie
 • Beoordeling van herstelopties
 • Milieu- en sociale effectbeoordeling, uitgevoerd samen met lokale partners
 • Saneringsplan voor de volledige site van 100 hectare
 • Voorbereiding van het ontwerp van technische specificaties voor de sanering van het 18 hectare grote opgevulde mijnganggebied
 • Ontwikkeling van een 3D-parkontwerp waarin fyto-insluiting en fyto-sanering volledig zijn geïntegreerd
 • Site-informatie van met asbest verontreinigde rivieroevers en asbeststortplaatsen
 • Site-informatie van 3 hectare grote zinkmijnafvallocatie

Samenwerking met opdrachtgever

TAUW moest de projectprocedures aanzienlijk versnellen buiten de reguliere tijdlijnen, aangezien een parkontwerp van de deklaagstortplaats binnen 4 maanden na aanvang van het project klaar moest zijn. Deze optimalisatie van de planning is succesvol verlopen in nauw overleg met KEK, GOK en de Wereldbank. Samen met de onderaannemers DEKONS-EMA (Noord-Macedonië), La Orizont (Roemenië) en Environmental Consulting Team (Kosovo) werd het project naar volle tevredenheid afgerond, binnen de afgesproken budgetten en binnen de afgesproken tijd. Het veldwerk is uitgevoerd door Instituti “Inkos” (Kosovo) onder supervisie van TAUW. Het projectteam stond onder directe supervisie van TAUW, waardoor altijd de gewenste kwaliteit gewaarborgd was.

Het resultaat

Om voldoende informatie over de locatie te verzamelen voor een veilige en duurzame herontwikkelingsaanpak, paste TAUW een tijd- en kostenbesparende aanpak toe, bestaande uit:

Scannen van het hele projectgebied met een drone met vaste vleugels, resulterend in 1.807 beelden. De beelden zijn gebruikt om een digitaal hoogtemodel en orthofoto te maken. Het digitale hoogtemodel (DEM) werd gebruikt om na te gaan of er een verband was tussen de gevonden verontreinigingsniveaus en de huidige topografie (d.w.z. helling of oppervlaktehydrologie).

Analyse van meer dan 100 monsters met de handheld XRF om de heterogeniteit van de aanwezige verontreiniging te bepalen
Uitvoeren van een reguliere boorcampagne met chemisch-analytische beoordeling binnen 2 tot 3 weken

Een maximale helling van 6 graden heeft de voorkeur bij deklagen om erosie te verminderen. De DEM met hoge resolutie werd gebruikt om gebieden te bepalen waar recontouring nodig was en om te bepalen hoeveel deklaag moest worden verplaatst. TAUW’s Enterprise Geographic Information System (TEGSIS®) werd gebruikt om snel de verontreinigingssituatie in zowel bodem als grondwater te beoordelen en om een holistische ruimtelijke database van de locatie te ontwikkelen.

Op basis van de geografische informatie van de site werd een saneringsplan en park ontworpen. De voorgestelde oplossing integreert op de natuur gebaseerde oplossingen voor het saneren van locaties, zoals fytoremediatie en fytocontainment, in een leefbaar en bruikbaar openbaar park. Uiteindelijk zal het park niet alleen blootstelling aan verontreiniging voorkomen, maar ook veel bredere sociale voordelen opleveren en extreme door klimaatverandering beïnvloede weersomstandigheden verminderen gebeurtenissen zoals hittestress en plotselinge overstromingen. Het concept kan worden gerepliceerd op vergelijkbare mijnafval- en afvalstortplaatsen.

Vind je dit interessant?

Lees dan lekker verder met vergelijkbare artikelen!

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

De Europese Commissie heeft opdracht gegeven om de locaties te identificeren waar HCH in de 27 EU-lidstaten werd verwerkt en om een ​​volledige roudmap op te stellen voor duurzaam beheer van zeven verontreinigde locaties.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.