BODEMONDERZOEK EN -SANERING
PFAS-verontreinig­ingen op luchthaven

Een regionale luchthaven heeft TAUW gevraagd bodemonderzoek uit te voeren. Aanleiding waren geplande reconstructiewerkzaamheden.

BODEMONDERZOEK EN -SANERING
PFAS-verontreinig­ingen op luchthaven

Een regionale luchthaven heeft TAUW gevraagd bodemonderzoek uit te voeren. Aanleiding waren geplande reconstructiewerkzaamheden.

Projectopdracht

Een regionale luchthaven heeft TAUW gevraagd bodemonderzoek uit te voeren. Aanleiding waren geplande reconstructiewerkzaamheden: de vervanging van kabels, het vervangen en herstellen van de riolering, de verbreding van 2 bochten van de taxibaan en een algehele reconstructie van de verharding van de taxibaan.

De reconstructiewerkzaamheden vinden blijkens het vooronderzoek deels plaats nabij een locatie waar voorheen de brandweerkazerne van het vliegveld gevestigd was.

Projectinformatie

Periode: december 2020 – juli 2022
Opdrachtgever: Luchthaven

Betrokken TAUW adviseurs:

 • William Blok, John van Tol
 • Nikki Szerkowski
 • Letta Poldervaart
 • Stijn van de Loo
 • Jonas Kloet
 • Nikki Blaauwbroek
 • Melvin Ornek
 • Marian Langevoort

Over het project

Tijdens het verkennend en afperkend bodemonderzoek kwam een omvangrijke (historische) PFAS-verontreiniging in grond en grondwater naar voren.

Chemische data, historische informatie en PFAS-fingerprinting toonden deze historische verontreiniging met PFAS aan: de verontreiniging is veroorzaakt door (oefen)bluswerkzaamheden op het vliegveld, die vanaf de jaren tachtig hebben plaatsgevonden.

TAUW heeft de opdrachtgever ondersteund bij het opstellen van een saneringsplan en een plan van aanpak voor een nieuwe verontreiniging nabij de voormalige brandweeroefenplaats.

Voor het uitvoeren van de reconstructiewerkzaamheden zijn tevens de verharding van de taxibaan en de onderliggende funderingslaag onderzocht. In de funderingslaag bleek ook een verhoogd PFAS-gehalte aanwezig. TAUW heeft de opdrachtgever en de aannemer begeleid bij het vinden van een acceptant voor deze funderingslaag.

Tevens is de opdrachtgever ontzorgd in het proces rondom het verkrijgen van toestemming voor grondwateronttrekking en -lozingen en is het werk onder milieukundige begeleiding van TAUW uitgevoerd.
Na afronding van de sanering zijn partijkeuringen gedaan om de grond die bij de sanering vrijkwam te onderzoeken. De vrijgekomen grond is separaat in depots gezet en is APO4-gekeurd. Vervolgens heeft TAUW de opdrachtgever begeleid bij het vinden van een acceptant die deze grond kan reinigen of storten.

Werkzaamheden

Voor dit project heeft TAUW de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Vooronderzoek NEN 5720
 • Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 en nader bodemonderzoek
 • Funderingsonderzoek
 • Bodemonderzoek ter bepaling van de nulsituatie en eindsituatie ter plaatse van de locatie van de gronddepots en het werkterrein van de aannemer
 • Opstellen saneringsplan (historische verontreiniging met PFAS) voor de werkzaamheden nabij de voormalige brandweerkazerne (Wbb-procedure)
 • Vooroverleg met bevoegd gezag en indienen saneringsplan in het kader van de Wbb
 • Opstellen plan van aanpak nieuw (zorgplicht)geval van PFAS-verontreiniging in het kader van de Wm
 • Aanvragen lozings-/onttrekkingsmeldingen voor de verschillende fasen van het werk
 • Milieukundige begeleiding conform protocol 6001 van beide verontreinigingen
 • Partijkeuring conform AP04 (inclusief PFAS) gronddepots sanering
 • Advisering grondstromen en grondafvoer
 • Opstellen en indienen saneringsevaluaties, inclusief nazorg- en monitoringsplan

"Het was een uitdaging om het project binnen een operationele luchthaven uit te voeren. Door de noodgedwongen saneringswerkzaamheden kwam er nog meer druk op alle betrokkenen te liggen, om het project binnen de gestelde termijnen en volgens geldende wet- en regelgeving te realiseren. TAUW heeft binnen dit proces een belangrijke rol gespeeld, ons ontzorgd en goed samengewerkt met de uitvoerende partij en bevoegd gezag, en heeft zo mede bijgedragen aan een succesvolle afronding van het project."

Samenwerkingen

Het project was organisatorisch en uitvoeringstechnisch complex, met name door de veiligheidseisen op de locatie nabij de start-/landingsbaan.

De planning was uitdagend: bodemonderzoeken en vergunningen moesten klaar zijn voor de sluitingsweek van de luchthaven.

Tijdens het volledige project is goed, intensief en succesvol samengewerkt tussen opdrachtgever, aannemer en TAUW. Er is continu gecommuniceerd over voortgang, veiligheid en planning. Er vond tevens afstemming plaats tussen TAUW, de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

Het werk werd gedurende de sluitingsweek van het vliegveld 24/7 uitgevoerd, waarbij verschillende milieukundige begeleiders elkaar afwisselden.

Vind je dit interessant?

Lees dan lekker verder met vergelijkbare artikelen!

Het eindresultaat

TAUW heeft alle voorbereidende onderzoeken ter plaatse in de nacht uitgevoerd, zodat de luchthaven overdag in bedrijf kon blijven. De tijdsdruk was groot door de eisen van het bevoegd gezag, beperkte toegang tot de projectlocatie en de vooraf vastgestelde reconstructieperiode van één week, waarin de luchthaven volledig afgesloten zou zijn voor vliegverkeer.

In goed overleg met de opdrachtgever, de aannemer en het bevoegd gezag is binnen een relatief kort tijdsbestek de luchthaven ontzorgd. Reconstructiewerkzaamheden konden binnen de geplande tijd uitgevoerd worden, ondanks het aantreffen van een omvangrijke PFAS-verontreiniging.

Uiteindelijk is het project binnen de gevraagde tijdsspanne naar volle tevredenheid van de opdrachtgever gerealiseerd.

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.