Nieuwe natuur in de Noorderwold-Eemvallei

In opdracht van Stichting Het Flevo-landschap ontwerpt en realiseert TAUW zo’n 180 hectare nieuwe natuur met bos, moeras, kruidenrijk grasland en akkers, waarin gewandeld, gefietst en gerecreëerd kan worden.

Nieuwe natuur in de Noorderwold-Eemvallei

Over het project

Het gebied in de gemeente Zeewolde bestaat nu vooral uit grote percelen landbouwgrond, maar wordt een afwisselend, licht glooiend landschap met natte natuur en natuurinclusieve landbouw. In opdracht van Stichting Het Flevo-landschap ontwerpt en realiseert TAUW zo’n 180 hectare nieuwe natuur met bos, moeras, kruidenrijk grasland en akkers, waarin gewandeld, gefietst en gerecreëerd kan worden. Het gebied zal de bestaande natuurgebieden De Grote Trap en het Kotterbos met elkaar verbinden.

Aanleiding voor het project was de verbreding van de A6 bij Almere Buiten, waardoor in de nabije omgeving natuurcompensatie voor bos en moeras moest plaatsvinden. Het Flevo-landschap zag mogelijkheden voor grootschalige natuurontwikkeling met agrarisch medegebruik en vroeg TAUW om te ondersteunen in de mer-procedure en vergunningsprocedures. Ook mocht TAUW het landschapsontwerp maken. Het voorlopig ontwerp is inmiddels goedgekeurd. Als overeenstemming is bereikt over het definitieve ontwerp, mag TAUW het bestek opstellen en kan de aanbestedingsprocedure worden opgestart.ijs. 

Landschap ontwerp

Om tot een landschapsontwerp te komen betrekt de projectleider van het ontwerpbureau landschapsarchitecten, ecologen en planologen. Uitgangspunt voor het ontwerp zijn de bodemopbouw, het watersysteem en de geschiedenis van het landschap. Zo zijn voor deelgebieden 1 en 2 natuurtypen gekozen die passen bij een nat milieu.

Aan de oostkant van het gebied wordt vooral moeras aangelegd. Hierom heen worden lichte hoogtegradiënten in het landschap gecreëerd om verschillende typen natuur mogelijk te maken, zoals natuurvriendelijke oevers, kruidenrijk grasland, vochtig hooiland en Haagbeuken- en essenbos. Aan de westkant heeft de oude loop van de prehistorische rivier de Eem een centrale plek gekregen. Om de oude geul te accentueren wordt hier lage vegetatie (kruidenrijk grasland) aangelegd. Door aan de weerszijden van dit kruidenrijk grasland ook de oude oeverwallen van de rivier op te hogen, is het reliëf van de oude Eemvallei weer zichtbaar. En kunnen recreanten het oude landschap beleven.

 

De wens is dat er na verloop van tijd verschillende typen habitats en ecologisch waardevolle bosranden kunnen ontstaan, met variatie in schaduwwerking en beschutting. Dat de Noorderwold-Eemvallei een plek wordt waar insecten, akkervogels, moerasvogels en zoogdieren het hele jaar door voedsel en beschutting kunnen vinden.

Het project vraagt om een nauwe samenwerking van TAUW met zowel de opdrachtgever als de provincie Flevoland, gemeente Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland. De typen natuur en het aantal hectare per natuurtype worden bepaald door de provincie Flevoland, vanuit de doelen op de beheertypenkaart en het Programma Nieuwe Natuur. Om deze provinciale doelen te realiseren is subsidie geregeld vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Ook de Europese Unie draagt bij vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Voor dit project heeft TAUW de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Uitvoeren vooronderzoek conform NEN5725
 • Uitvoeren natuurtoets
 • Opstellen NRD en plan- en project-MER
 • Opstellen schetsen landschappelijke inrichting
 • Opstellen toelichting ontwerp inclusief landschapsvisie
 • Opstellen 3D-model inclusief grondbalans
 • Opstellen Voorlopig Ontwerp 
 • Opstellen SSK-raming 
 • Eisenanalyse- en verificatie door middel van Relatics 

Nu bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen Definitief Ontwerp
 • Opstellen grondstromenplan
 • Aanvragen vergunningen
 • Opstellen RAW-bestek
 • Opstellen besteksraming
 • Ondersteunen bij de aanbestedingsprocedure

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.