Mobiliteitstransitie Metropoolregio Eindhoven

De economisch snelst groeiende regio van Nederland waar wordt gewerkt aan een duurzame schaalsprong.

Mobiliteitstransitie Metropoolregio Eindhoven

Over het project

TAUW werkt voor diverse opdrachtgevers, die vertegenwoordigd zijn in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) aan de mobiliteitstransitie van de Brainportregio. De economisch snelstgroeiende regio van Nederland waar wordt gewerkt an een duuzame schaalsprong. De regio werkt aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.

De uitdaging is om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Eindhoven in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Dit betekent dat we de huidige knelpunten op een integrale manier moeten aanpakken, we zoeken naar slimme mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding en zorgen voor een vitale leefomgeving. Het doel van de mobiliteitstransitie is om de regio in de toekomst bereikbaar te houden en om mensen te verleiden om andere vervoersvormen te gebruiken, meer gefocust op fiets en OV. Daarom zet de regio onder andere in op een sterk fietsnetwerk en hoogwaardig Openbaar Vervoer.

TAUW werkt aan de volgende gemeentelijke mobiliteitsprojecten in de regio

Gemeentelijke mobiliteitsprojecten

TAUW werkt aan een divers aantal mobiliteitsprojecten in de regio. Hieronder lichten we een aantal van deze projecten toe.

 • Snelfietsroute Gemert-Eindhoven: voor de snelfietsroute van circa 22 km tussen Gemert-Eindhoven werken we in opdracht van de gemeente Nuenen samen met de overige 3 gemeenten (Gemert-Bakel, Laarbeek, Eindhoven) en de provincie aan de Bestuursovereenkomst. TAUW verzorgt hierin het procesmanagement, het ontwerp (tracé analyses en variantenstudie tot voorlopig ontwerp), kostenramingen en de ondersteuning bij de bestuurlijke besluitvorming.
 • Studie bundelroutes bereikbaarheid en leefbaarheid Nuenen: hiervoor heeft TAUW een voorkeursalternatief-maatregelenpakket vastgesteld en daarna de ontwerpuitwerking verricht. Hierbij zetten we in op een slimme verlegging van busbanen, de doorstroming van autoverkeer en een snelle fietsverbinding.
 • Eindhoven Knoop XL: gemeente Eindhoven heeft een enorme verstedelijkingsopgave met name in het stationsgebied. Knoop XL is een van de plannen van de gemeente om samen te bouwen aan een nieuw, duurzaam en aantrekkelijk hart van de Brainport regio. TAUW werkt hierin samen met onder andere de gemeente en projectontwikkelaars om de bereikbaarheid en mobiliteitsinrichting van met name Fellenoord te verbeteren. Dit vertaalt zich in civieltechnische werkzaamheden, stamriool verlegging, verbeteren van het busstation, de aanleg van bustunnels, doorstroming van auto’s en fietsroutes.
 • Maatregelen projectplan van Zuidoost Helmond: Rijk, provincie en regio hebben het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainportregio uitgevoerd waaruit het ‘zuidelijke ontsluiting Helmond’ is voortgekomen. TAUW voert in samenwerking met Goudappel in opdracht van de gemeente Helmond een nadere studie uit naar de afwaardering van de Kasteeltraverse en een zuidelijke ontsluiting van Helmond. De maatregelen zetten in op de mobiliteitstransitie om de leefbaarheid van Helmond te verbeteren en te behouden. 


Daarnaast werkt TAUW in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan de volgende provinciale wegen, zodat je nu en in de toekomst met een betrouwbare reistijd van A naar B kunt reizen:


De samenwerking
We werken samen met diverse opdrachtgevers in de regio. Belangrijk daarin is onze samenwerking met de provincie Noord-Brabant die in de lead is voor de provinciale wegenprojecten en faciliteert en bijdraagt bij de realisatie van snelfietsroute. Daarnaast werken we intensief samen met diverse MRE-gemeenten die in samenwerkingsverband de krachten in de regio Eindhoven bundelen. Voordeel van dit verband is dat er oog voor elkaars belangen is en de gemeenten hetzelfde doel hebben in het verbinden van de duurzame verstedelijking en de opgaven voor een vitale leefomgeving. 

Bij de diverse mobiliteitsprojecten werken we samen met onze partner Goudappel voor onder andere de diverse benodigde verkeerskundige doorrekeningen. Een heel prettige samenwerking omdat we elkaar versterken en zij net als TAUW zeer actief zijn in de regio. We weten elkaar te vinden om op onderdelen een opdracht gezamenlijk uit te voeren. 

Het eindresultaat
Veel van deze projecten zitten in de planstudie- en voorbereidingsfase waarin TAUW werkt naar een voorkeursalternatief (VKA). Hierna wordt het VKA nader uitgewerkt en gereed gemaakt voor aanbesteding van de uitvoeringsfase.

Als onderdeel van het Ontwerpbureau van TAUW kun je je bezig houden met en breed scala aan producten en diensten, zoals:

 • Het invullen van IPM-rollen, zoals projectmanagement, technisch management, ontwerpleiding, omgevingsmanagement of projectbeheersing. 
 • Het maken van ontwerpen van verschillende varianten naar SO, VO, DO en UO
 • Het maken van kostenramingen (SKK)
 • MKA-berekeningen
 • Verkeerskundige adviezen en tracéstudies
 • Het opstellen en aanbeteden van uitvoeringscontracten (Bouwteam, UAVgc en RAW)
 • Het planologisch mogelijk maken door begeleiding in vergunningen en o.a. stikstofberekeningen. 
 • Het planologisch mogelijk maken door begeleiding in vergunningen en o.a. stikstofberekeningen. 

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.