Ruimte

Ruimte is schaars in Nederland. Steden groeien, het karakter van het landelijk gebied verandert. Het is een uitdaging om alle ruimteclaims samenhangend in te passen in de beschikbare ruimte. Tauw gaat deze uitdagingen aan door gebruiksfuncties slim te combineren of uit te wisselen. Procesmanagement bij gebiedsontwikkeling is daarbij een cruciaal aandachtsgebied. We koppelen inhoud aan proces, belangen aan claims. Onze rol is die van ontwikkelingsregisseur.

Tauw benadert ruimtelijke onderzoeken als een combinatieonderzoek. Dat houdt in dat we verschillende ruimte- en milieuonderzoeken snel en vakkundig combineren tot een overzichtelijk onderzoekstraject. Het combinatieonderzoek is daarmee meer dan een slimme optelsom van een aantal onderzoeken. Tauw regelt uw ruimte. Niet zozeer in asfalt, beton en stenen, maar in functies en interacties.

  • Gebiedsontwikkeling
  • Vergunningenmanagement
  • Milieueffectrapportages
  • Ontwikkelingsplanologie
  • Haalbaarheidsstudies
  • Ruimtelijke Planvorming
  • Locatieontwikkeling
  • Ruimte- en milieuonderzoeken
  • Bestemmingsplannen
  • Landschapsarchitectuur
Pagina delen