Klimaatadaptatie

De aarde warmt op. Feit. Maar hoe gaan we om met de gevolgen daarvan? Het steeds extremere weer met als gevolg wateroverlast, droogte, hittestress en schade aan groen en funderingen vraagt om een nieuwe manier wat betreft inrichten en ontwer­pen van onze leefomgeving. Klimaatadaptief is daarbij het sleutelwoord.

Tauw is binnen Nederland één van de grootste spelers op gebied van klimaatadapta­tie en heeft aan de voet gestaan van initiatieven als de City Deal Klimaatadaptatie en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. We werken aan de hand van het ‘weten’, ‘willen’ en ‘werken’ principe.

Binnen het vakgebied klimaatadaptatie houden we ons onder andere bezig met:

  • Klimaatadaptief ontwerpen
  • Beleidsmatige en technische adaptieadviezen
  • Innovaties en kennisontwikkeling op gebied van klimaatadaptatieadviezen
  • Klimaatstresstesten (onder andere op gebied van hittestress, droogtestress en wateroverlast)
  • Burgerparticipatie via o.a. virtual reality en augmented reality
  • Afkoppelen regenwater
  • Duurzame leefomgeving
Pagina delen